Published On: พฤหัส, พ.ค. 24th, 2012

โครงการธนาคารประชาชน สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กกับธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินนับว่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับท่านใดที่ต้องการเงินทุนในการทำธุรกิจ หรือท่านใดที่กำลังเดือดร้อนเรื่องเงิน วันนี้เรามีโครงการดีๆ เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการตัดสินใจมาฝากค่ะ ธนาคารออมสินมีโครงการสินเชื่อที่สนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพ หรือมีธุรกิจขนาดย่อมเป็นของตัวเอง โดยให้สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหรือ ใช้ในการหมุนเวียนในการใช้จ่ายและชำระหนี้ต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

จุดเด่นของบริการ

 1. เป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็ก ที่ต้องการเพิ่มรายได้
 2. มีความตั้งใจจะประกอบ ธุรกิจขนาดเล็ก
 3. มีสถานที่ประกอบอาชีพ หรือให้บริการลูกค้าที่แน่นอน
 4. มีสมุดบัญชีเงินฝาก กับธนาคารออมสิน

วัตถุประสงค์การกู้

เพื่อเป็นเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือ เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้อื่นๆ

คุณสมบัติผู้กู้

 1. เป็นผู้ประกอบการรายย่อย หรือผู้มีรายได้ประจำ
 2. เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย
 3. อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้และระยะเวลาชำระคืนต้องไม่เกิน 65 ปี
 4. เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน
 5. มีสถานที่ประกอบอาชีพแน่นอน
 6. เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน

วงเงินให้กู้

ให้กู้ได้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 200,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

 1. วงเงินกู้ไม่เกิน 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.50 ต่อเดือน (Flat Rate)
 2. วงเงินกู้ตั้งแต่ 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน (Flat Rate) กรณีไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่งของการ ชำระหนี้ตั้งแต่งวดที่ 1 ถึง งวดที่ 12 ธนาคารจะลดอัตราดอกเบี้ยของ การชำระหนี้งวดที่ 13 เป็นต้นไป เป็นในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อเดือน
 3. กรณีเป็นลูกค้าที่มีหน่วยงานรวบรวมเงินนำส่งธนาคาร ให้คิดอัตราดอกเบี้ยทุกวงเงินร้อยละ 0.50 ต่อเดือน (Flat Rate)

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ และดอกเบี้ยไม่เกิน 8 ปี (96 งวด) โดยชำระเงินต้น และดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน และคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

บุคคลค้ำประกัน

 1. กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท
 2. เป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ หรือเป็นผู้มีอาชีพ และรายได้แน่นอน ตั้งแต่ 7,000 ขึ้นไป จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน
 3. กรณีวงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 – 200,000 บาท
 4. เป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ หรือเป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอนตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไปจำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน หรือ
 5. เป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน

หลักทรัพย์ค้ำประกัน

 1. สมุดเงินฝาก และหรือสลากออมสินพิเศษ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของจำนวนเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินออมสินหรือให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ
 2. อสังหาริมทรัพย์ซึ้งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณาประโยชน์ซึ่งสามารถเข้า – ออก ได้สะดวก
ค่าธรรมเนียมบริการ

กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน คิดค่าธรรมเนียมบริการประเมินราคาหลักทรัพย์ ตามประกาศธนาคาร
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ

เอกสารประกอบการขอกู้เงิน ผู้กู้
 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว และภาพถ่ายกิจการ อย่างละ 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนผู้กู้
 3. สำเนาใบทะเบียนทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นที่แสดงว่าประกอบธุรกิจ เช่น สัญญาเช่าสถานประกอบการ, บิลใบสั่งซื้อสินค้า, แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ฯลฯ (ถ้ามี)
 4. สำเนาใบเสร็จเงินกู้ หรือ Statement จากธนาคารที่ติดต่ออยู่ ย้อนหลัง 6 เดือน (ถ้ามี)
 5. เอกสารหรือข้อมูลแสดงรายรับ – รายจ่าย
ผู้ค้ำประกัน
 1. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกัน
 2. หนังสือรับรองการเป็นพนักงาน และสำเนาใบสำคัญจ่ายเงินเดือน
 3. เอกสารหรือข้อมูลแสดงรายได้

ขอขอบคุณที่มาข้อมูลและรูปภาพ  http://www.gsb.or.th ข้อมูลที่ให้ไว้ข้างต้นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ ท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์หลักของธนาคารเพื่ออัพเดทข้อมูลได้ตลอดเวลา

Displaying 159 Comments
Have Your Say
 1. เทพชัยสติ๊กเกอร์ แต่งลายรถ หุ้มเคฟล่า หลังคาแก้ว พูดว่า:

  อยากขยายร้านให้ใหญ่กว่านี้ ได้สักแสน คงพอ จะมีทางเป็นไปได้มั้ยน้อ

 2. กุ๊บกิ๊บ พูดว่า:

  อยากกู้แต่เป็นหนี้บัตรเครดิตยังไม่ได้ใช้ตกงานกู้ได้ไหม

 3. กุ๊บกิ๊บ พูดว่า:

  อยากกู้แต่เป็นหนี้บัตรเครดิตยังไม่ได้ใข้ตกงานกู้ได้ไหม

 4. อ๋าหวา พูดว่า:

  ิอยากกู้เงินสัก30000 ทำซุ้มขายอาหาร เปิดหน้าห้องแถวม.รังสิต เคยเป็นลูกจ้างออกงานแล้วย้ายที่อยู่ต่างจังหวัด ชีวิตต้องสู้ต้องทำไงบ้างคับแนะนำด้วยติดต่อกลับนะ 0954050558 คุณชัยวัฒน์

 5. ปลา พูดว่า:

  ต้องการเงินลงทุนเปิดร้านนวดแผนไทยสัก200000
  ดิฉันมีใบประกอบวิชาชีพค่ะ ต้องทำอย่างใร

 6. หน่อย พูดว่า:

  อยากขอกู้ไปทำธุระกิจขายตรงพอจะได้ไหมค่ะ

 7. Mr Wanye พูดว่า:

  จำเป็นต้องกู้เงินหรือไม่ กรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโดย
  อีเมล์ wanye.felix.loan@gmail.com

 8. ณัฐการ พูดว่า:

  อยากเปิดร้านขายเครื่องสำอางค์ ลงทุนประมาณ 50000 จะมีทางกู้ได้ที่ไหนบ้าง ตอนนี้ทำงานประจำรายได้ 15000 ต่อเดือน

 9. ณัฐการ พูดว่า:

  อยากเปิดร้านขายเครื่องสำอางค์ ลงทุนประมาณ 50000 จะมีสิทธิ์กูเได้ทางไหนบ้างครับ

 10. ชื่อของคุณ...... พูดว่า:

  อยากกู้น่ะค่
  พื่ร้านซักอบรั

 11. จิรวรรณ พูดว่า:

  อยากกู้เงินเพื่อขยายกิจการค่ะ อยากมีที่ประจำเพื่อขายของ ตอนนี้ขายตามตลาดนัดอยู่หลายปีแล้ว
  แต่ไม่เคยมีบัญชีของธนาคารออมสินเลย หลักทรัพย์ก็ไม่มีจะกู้ได้ไหมค่ะ ช่วยตอบด้วยนะค่ะ อยากรู้มากเลย ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

 12. อังศุมาริน พูดว่า:

  ทำงานประจำด้วยค่ะแล้วก็เปิดร้านเหล้าปั่นเล็กๆ แต่อยากขยายอยากกู้สัก300000

 13. Jib พูดว่า:

  เฮ้อ.,แล้วคนจนที่ต้องการเงินลงทุนจริงๆจะมีโอาสมั้ยนะ
  ธนาคารก็ขอโน่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมด

 14. โอ๋ พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ อยากลงทุนขายเสื้อผ้าเด็กมือ2 อยู่จ.สมุทรสงคราม ตลาดแถวนี้ไม่ค่อยมีขายเลย ทำไงบ้างค่ะ แต่ไม่มีทุนอะไรเลย สามีรับจ้างทั่วไป มีบ้างไม่มีบ้าง ลูกก้อยังเล็กค่ะ ไม่มีคนดูแลลูก แม่สามี ก็เป็นโรคประจะตัวค่อนข้างรุนแรงมากค่ะ ไม่ส่มารถเลี้ยงลูกได้สามีจึงต้องทำงานคนเดียว ค่อนข้างลำบากมากค่ะ ดิฉันอยากค้าขายมาก อยากได้ทุนแค่ 15000บาทเท่านั้นค่ะ ไม่มีหลักทรัพย์อะไรเลยค่ะ บ้านเช่าที่ชลประทานอยู่ แต่อยู่มาเกือบ30 ปีแล้วค่ะ ดิฉันมีหนทางบ้างไหมค่ะ? รบกวนพิจารณา ติดต่อ 0888561062,0894444619

 15. ชื่อของคุณ...... พูดว่า:

  พนักงานชอบมอง..แบบดูถูก..ไม่ทราบเขาจ้างมาให้คุณดูถูกคนหรือ??

 16. ติ๊ก พูดว่า:

  ตอนนี้เปิดร้านน้ำปั่น ไมโลดิบ แต่อยากเอาเครืรองถ่ายเอกสารกะคอมพิวเตอร์ลงด้วยเพราะเช่าห้องถ้าจะขายแต่น้ำปั่นคงไม่ไหวกำไรหักค่าเช่า น้ำไฟ คงไม่ค่อยเยอะ อยากกู้เงินซัก 100000-150000 บาทพอจะได้มั้ยคะ

 17. ชื่อของคุณ...... พูดว่า:

  อยากเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวที่เป็นแฟรนไซแต่ไม่มีเงินทุกสักบาทต้องทำอย่างไรดี
  อย่ากขายของเพราะชอบขายของมากแต่เสียดายที่ไม่
  มีเงินทุน คุณพอจะช่วยได้ไหมค่ะ เบอร์ติดต่อ 0874849503

 18. wansao พูดว่า:

  อยากทำเกสเฮ้าหรือโฮสเทลในเมืองตราด แบบว่าค่าเช่าอาคารประมาณ15000ต่อเดือน เราอยากทำมาก เพราะมีความรูด้านี้ดีพอสมควร แต่ขาดเงินทุนในการเริ่มต้น ด้วยซ่ำปัจจุันทำงานเก็บเงินยังไม่ถึงเป้าสักที เลยอยากเปลี่ยนงานหรือเริ่มกิจการเล็กๆลองดู อยากทำโฮสเทลมาก ออกแนวโฮสเทลที่ตกแต่งด้วยวัตถุที่รรียูตเอง แนวอาร์ทนอกกรอบมากๆ แต่สวยและน่าสนใจน่ะค่ะ เพราะเหตุนี้เอง ถ้ามีเงินลงทุนสัก สองแสนคงสบายใยการเริ่มต้น…ขอบคุณค่ะ อึดอัด รูว่ากู้ยาก แต่ก้ออยากระบาย เฮ้อ

 19. นนท์ พูดว่า:

  รับทำถังปั่นกวน น้ำยาเคมีต่างๆขนาดต่างๆ ตามแบบที่ท่านออกก็ได้ ทุกขนาด สนใจโทรพูดคุยต่อรองราคากันได้ค่ะที่เบอร์ 09-0928-9926 ค่ะ ขอบพระคุณที่สนใจจ้า

 20. นนท์ พูดว่า:

  ต้องการกู้เงิน 2 แสน เพื่อดำเนินการผลิตน้ำยาเคมีต่างๆต่อ ใครมีน้ำใจช่วยหน่อยคนไทยใจดีอยู่แล้วค่ะ คิดดอกเบี้ย5-8บาท ก็ได้น่ะคะยินดีจ่าย แม่ก็พึ่งผ่าตัดมายานอกบัญชีก็แพงทำไงดีคนดีมีน้ำใจช่วยด้วยเจ้าค่ะ กราบขอบพระคุณล่วงหน้า

 21. ลูกจ้าง พูดว่า:

  ผมต้องการกู้เงินไปเปิดร้านตัดผมชาย จะกู้ได้ไหมครับต้องการ 80000บาท093-4300296

 22. ลูกจ้าง พูดว่า:

  อยากเปิดร้านเป็นของตัวเองแต่ขาดเงินทุน จะมีโอาสกู้ได้ไหมครับ 093-4300296

 23. คุณลุง เจ พูดว่า:

  ตอนนี้เปิดร้านขายขนมเล็กๆ อยากได่้เงินทุนหมุนเวียน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน พอมีวิธีไหนบ้างครับ ติดต่อกลับ 0819013164

 24. สงกรานต์ พูดว่า:

  อยากเปิดร้าน ขายอะไหล่มอไซด์ แต่ไม่รู้จะต้องใช้งบเท่าไร ในใจจะกู้สัก500,000น่าจะพอ

 25. ชื่อของคุณ...... พูดว่า:

  สวยพูดว่า
  23 มิ. ย. 2557
  อยากปิดร้านนวดเล้ก ๆ ที่บ้านไม่มีเงินลงทุน ปัจจุบันทำงานที่ ร.พ.สต.ใกล้บ้านเงินเดีอนไม่มากอยากมีรายได้เพิ่ม

 26. ชื่อของคุณ...... พูดว่า:

  ติดแบ็ลคลิตสามารถกู้ไดมั่ยค่ะ

 27. ชื่อของคุณ...... พูดว่า:

  ติดแบ็ลคลิตสามารถกู้ไดมั่ยค่ะ

 28. สมพงษ์ พูดว่า:

  อยากเปิดร้านกาแฟสดเล็ก ๆ ครับ แต่ยังไม่มีเงินทุน อยากจะกู้เงินต้องทำอย่างไรครับ เป็นผู้กู้รายใหม่ ขอคำแนะนำด้วยครับ…

 29. นิรนาม พูดว่า:

  นั่นสินะ เจ้าหน้าที่หน้าไม่ค่อยรับแขกเลยค่ะ

 30. ชลลดา พูดว่า:

  ตอนนี้อายุ21ปีอยากได้เงินมาขยับขยายร้านซ่อมมอไซค์ไห้มีอะไหล่เยอะๆๆทำเลอยุ่ไนตัวอำเภอำม่มีคุ่แข่งพื้นที่ร้านกว้างขว้างแต่ของไนร้านยังไม่มีงบเพิ่ม..ติดต่อกลับด้วยน่ะค่ะ

 31. ชลลดา พูดว่า:

  ตอนนี้เปิดร้านซ่อมมอไซค์..แต่เงินไม่่พออยากจำหน่ายอะไหล่มอไซค์ด้วยเพื่อไห้ลูกค้าที่มาอุดหนุนได้เลือกขอวไนร้านเพิ่มต้องการเงินมาลงทุนเพิ่มค่ะประมาณ100000บาทช่วยหน่อยน่ะค่ะแต่ตอนนี้ของไนร้านยังไม่คบอยากตกแต่งร้านไห้มีอะไหล่เยอะกว่านี้

 32. ชื่อของคุณ...... พูดว่า:

  หนูอายุ18อาชีพค้าขายมีร้านเป็นของตัวเองแต่อยากขยายรัานต้องการยืมเงินออมสินค่ะช่วยอธิบายและแนนำหน่อยค่ะ

 33. ชื่อของคุณ......ชนิกา พูดว่า:

  ยื่นเรื่องกู้ เพื่อมาเป็นเงินทุนต่อยอดทำธุระกิจสักก้อน และเอามาปิดหนี้สินนอกระบบ เพื่อจะได้ควบคุมรายจ่าย ทุกวันนี้ขายได้5000/วันแต่ไม่เหลือเก็บ จ่ายหนี้รายวัน กับซื้อของเข้าร้าน จะทำอย่างไรดีค่ะ เหนื่อย ท้อ ร้องให้ แต่ก็สู้ค่ะ

 34. กาญจนา พูดว่า:

  สอบถามค่ะกำลังจะเปิดร้านอาหารตามสั่งแต่ร้านยังทำไม่เสร็จ อยากจะสอบถามว่าจะกู้เงินมาลงทุนสร้างร้านค้า
  ต่อและซื้อของเข้าร้านได้ไหท
  มค่ะยังไม่เคยกู้อะไรเลยค่ะ ร้านค้าที่่สร้างยุในค่ายค่ะ ต้องการหาเงินมาลงม
  ทุนต่ออีก 50,000 บาทค่ะพอจะมีทางไหนที่ช่วยได้ไหมค่ะ กรุณาตอบด้วยค่ะด่วนนะค่ะ

 35. พนักงานบริษัท พูดว่า:

  อยากจะกู้เงินมาลงทุนเปิดร้านขายของแต่ไม่มีบัญชีธนาคารออมสินแต่ตอนนี้เป็นพนักงานบริษัทค่ะ

 36. ชื่อของคุณ...... พูดว่า:

  อยากขยายกิจการ อยากได้เงินมาลงทุนเพ่ิมจะกู้ได้ไหมค่ะ แต่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

 37. ยา 0804595956 พูดว่า:

  ต้องการกู้เงินประมาณหนึ่งแสนบาทโดยใช้เงินฝากค้ำประกันค่ะ เพื่อขยายร้ายขายและซ่อมโทรศัพย์ ไม่อยากใช้เงินของตัวเอง จะได้มั้ยคะ ช่วยหน่อยคะ ติดต่อกลับด้วยค่ะ

 38. ด้า พูดว่า:

  อยากได้เงินเพื่อเริมลงทุน แต่ตอนที่ทำงานประจำมีหนี้สินเยอะและติดเครดิตบูโร ทำไงได้บ้าง

 39. ปณิธิ พูดว่า:

  ต้องการกู้ขยายกิจการมีร้านขายของชำกับรถยนต์มือสองต้องการ200000ค่ะ

 40. นิรนาม พูดว่า:

  ต้องการกู้เพื่อขยายกิจการค่ะมีร้านของตัวเอง

 41. กัญญารัตน์ พูดว่า:

  อยากเปิดร้านเสริมสวยแต่ไม่มีเงินทุนแต่มีทำเลที่ดีคะ ช่วยหน่อยได้ไหมคะ

  • ฝน พูดว่า:

   เคยไปถามจะมาลงทุนขายของแต่ไม่ได้คระต้องมีรายได้ประจำถึงจะกู้ได้

  • ตั้ม พูดว่า:

   ช่วยติดต่อครับที่นะครับ 087-5909826

  • ชื่อของคุณ......แม่นโม พูดว่า:

   ต้องการเงินลงทุนเปิดร้านเสริมสวยค่ะ ติดต่อกลับหน่อยค่ะ0854488336

  • ศุจิภรณ์ พูดว่า:

   อยากเปิดร้านขายของชำต้องการทุน 100,000 บาท แต่ไม่มีบัญชีของออมสินทำไงได้บ้างค่ะช่วยตอบหน่อย

  • ชื่อของคุณ...... พูดว่า:

   สุรัตน์ สุพรรณคง เปิดร้านเสริมสวยแต่เงินไม่พอจะขยายจจการ และยังเปิดเป็นโรงงานผลิดดอกไม้จันส่งออกอีก1โรงงานยากมีเงิน ทุนเพิ้มจะหาได้ยังไงดี

  • แพร พูดว่า:

   มีร้านอาหารตามสั่งยุ่ค่ะแต่อยากได้เงินทุนมาต่อยอดช่วยหน่อยน่ะค่ะขอบคุณค่ะ

  • ชื่อของคุณ...... พูดว่า:

   อยากกู้ประมาณ70000มาลงทุนขายเสื้อผ้ามือ2ทางออนไลน์ และตามตลาดนัดทั่วไป
   แต่ไม่มีหลักทรัพย์ รบกวนตอบกลับทีนะค่ะขอคำแนะนำด้วยค่ะ0980966202
   ขอบคุณมากค่ะ

 42. สมใจ แสงสุวรรณ พูดว่า:

  ต้องการกู้เงิน100000บาท เพื่อขยายธุรกิจ ตอนนี้ขายบาบีคิวคะ ต้องการขยายร้านและซื้อกะอุปกรต่างๆเพื่อการขาย

  • ชลิต พูดว่า:

   อยากทราบว่า ถ้าผมเคยกู้ เงินออมสิน ไปแล้ว ด้วยวงเงินกู้ 200000 บาท
   แต่ผมยังผ่อนไม่หมด ยังผ่อนชำระทุกเดือนตามปกติ แต่ผมอยากขอวงเงินเพิ่มอีก แบบนี้ ผมต้องทำยังไงบ้างครับ ถึงจะกู้ได้อีก เพื่อ นำเงินมาหมุนเวียนอีกครับ ตอนนี้ อยากลงทุนขายก๋วยเตี๋ยว แบบ แฟนไซค์ ครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ 0998639567

 43. ช่างยุทธ พูดว่า:

  ให้เช่า-และจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสารCanon ต้องการเงินทุนมาต่อยอดธุรกิจครับ

  • สุเชษฐ์์ พูดว่า:

   ตอนนี้ผมทำธุระกิจขยะรีไซเคิลอยุ่ คิดจะขยายที่จะทำแต่ขาดเงิน จะขอกู้ยืมที่ใหนใด้มั้งครับใม่เยอะมากครับ25000ก็พอครับใครรู้แนะนำหน่อยนะครับ0621147687นะครับช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ

 44. หนูเบนซ พูดว่า:

  อยากกู้เงินมาลงทุนเพิ่มประมาณ1 แสนบาท มีร้านแล้ว เรื่องเยอะเอกสารแยะ แค่เห็นพนักงานก็ไม่กล้าเข้ากลัวมากหน้าไม่รับแขก

 45. เจ้แหม่มกาแฟ พูดว่า:

  อยากกู้เงินมาลงทุนขายของแต่ไม่มีหลักทรัพย์ไม่มีเงินในบันชีแต่มีบัญชีออมสิน

  • แม่ค่าแกงเห็ด พูดว่า:

   เปิดร้านขายแกงเห็ดอยู่หน้าบิ๊กฃีพระราม2อยากมีมีเงินทุนแต่ไม่มีคนคำ้ประกันจะทำอย่างไรตอบด้วย

 46. เศรษฐี พูดว่า:

  อยากมีธุรกิจเล็กๆ เป็นของตัวเอง แต่ก้อต้องใช้งบประมาณในการลงทุนทำ 50,000-100,000.-ซึ่งเราไม่มีทุนเลย มองหาแหล่งเงินทุนในระบบ ก้อหายากเสียเหลือเกิน(เรื่องมาก) จะมีโอกาสรวยกะเค้าบ้างมั้ยหนอ.

  • สงกรานต์ พูดว่า:

   ผมเข้าใจความรู้สึกของคนที่อยากจะมีร้านเล็กๆเป็นของตัวเอง ขอให้พี่ได้เปิดร้าน สมใจพี่ด้วยเทอญ…เอาใจช่วย(ถ้าเปิดร้านเมื่อไรก้แนะนำผมด้วยนะ) 🙂

  • เดือน พูดว่า:

   อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองเล็กๆ
   เเต่ทุนไม่มีเลย จะกู้ที่ไหน ใครเขาจะให้กู้ หลักทรัพย์อะไรก็ไม่มี

  • เทพชัยสติ๊กเกอร์ แต่งลายรถ หุ้มเคฟล่า หลังคาแก้ว พูดว่า:

   อยากได้เงิน สัก 100000 เพื่อเอามาลงทุนคับ ต้องทำไงคับอยากได้มาต่อทุน ขยายร้านให้ใหญ่กว่านี้ เพื่อจะได้ก้าวให้ไกลกว่าเดิม

  • นงนุช พูดว่า:

   อยากมีร้านเป็นของตัวเองและพี่ๆคิดว่าทำเลที่นี่ดีมากถ้าจะเปิดร้านขายทุกอย่าง20บาทและก็พอมีต้นไม้บ้างกับของป่าแต่และยาสมุนไพรที่ขึ้นไปเก็บบนเขา
   อยากได้ทุนเพื่อทำร้านและลงของแต่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันจะได้รึเปล่าค่ะ

 47. ร่น พูดว่า:

  รับเหมาเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารและโรงงานต้องการเงินทุนมาหมุนเวียนจะมีวิธีไหนบ้างครับ
  ช่วยบอกหน่อยนะครับ0848028420กรุณาติดต่อกลับด้วยครับ

 48. คนท้องที่โดนทิ้ง.....พลัดถิ่น พูดว่า:

  ตอนนี้ตั้งท้องได้ 7 เดือนแล้วค่ะ อยากประกอบธุรกิจ ร้านอาหารขนาดเล็ก เพื่อหาเงินเลี้ยงลูกที่กำลังจะคลอด โดนคนใจร้ายที่ชื่อว่าผู้ชายทิ้ง ตั้งแต่รู้ว่าตั้งท้องได 2 เดือน อยากมีเงินมาลงทุนค่ะ ไม่ต้องมากขอแค่ให้ได้เริ่ม เพราะรายได้ต่อไปอยู่ที่ฝีมือค่ะ ใจสู้ค่ะ ไม่ทำแท้ง ไม่แช้งใคร แต่จะหาเลี้ยงไอ้ตัวเล็กด้วยใจ ช่วยหน่อยนะค่ะ ธนาคารออมสิน

 49. คนท้องที่โดนทิ้ง.....พลัดถิ่น พูดว่า:

  ดิฉันอยากเปิดร้านขายอาหารเล็กๆ สักร้านเพื่อจะได้เป็นอาชีพที่สุจริต เลี้ยงลูกน้อยที่กำลังจะคลอดค่ะ โดนคนใจร้ายที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ชายทำให้ท้อง แล้วทิ้งให้ตั้งท้องอยู่ตามลำพังต้องเลี้ยงลูกคนเดียว ตอนนี้ตั้งท้องได 7 เดือนแล้วค่ะช่วยหน่อยนะคะ ธนาคารออสิน ที่พึ่งของผู้หญิงใจสู้เพื่อลูกตนเดียว

 50. ชื่อของคุณ...... พูดว่า:

  อยากยื้นกู้ทำไมอยากจังค๊ะ ไม่อยากกู้นอกระบบ

 51. ชื่อของคุณ...... พูดว่า:

  เปิดร้านจำหน่ายเสื้อผ้ากีฬา อุปกรณ์กีฬาทุกชนิด ต้องการซื้อของเข้าร้านยื่นกุ้ไปแล้ว ธนาคารเพื่อประชาชน 100000 เจ้าหน้าที่มาตรวจดูร้านแล้ว ร้านจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้อง อยากรู้ว่าระยะเวลาการอนุม้ตินานขนาดไหน นี้ก็ 2 เดือนแล้ว

 52. หญิง พูดว่า:

  ช่วยติดต่อกลับด้วยนะคะ0805819982

 53. หญิง พูดว่า:

  ต้องการกู้เงินเพือลงทุนไม่มากคะกู้ไดที่ไหนบ้างคะเป็นพนักงานบริษัทคะขายข้าวกล่องเสริมแต่อยากมีร้านเล็กๆเป็นของตัวเองช่วยหน่อยคะ

 54. ชื่อของคุณ...... พูดว่า:

  ผมเปิดร้าน รับซ่อมซื้อและขายจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม เปิดมา5-6ปีแล้ว อยากจะขยายร้าน ไปหากู้เงินธนาคารมาหลายที่แล้วก้อกู้ไม่ได้เพราะเงินเดินบันชีมันน้อย ทำไงดี
  จะมีธนาคารไหนสงสารในความตั้งใจของผมบ้าง มีความมสามารถแต่ไม่มีทุน pisunteppeetuk@hotmail.com

 55. ร้านค้า พูดว่า:

  เช่าร้านขายของ/เงินทุนน้อยมีหนี้นอกระบบถ้าทำเรื่องกู้เงินกับธนาคารจะได้มั๊ย

 56. ทุกธนาคารยากทุกอัน ไม่มีหรอกว่าจะง่าย นี่แหละที่สาเหตุคนรากหญ้า เป็นหนี้นอกระบบบ เพราะธ พูดว่า:

  โฆษณาเวอร์ทั้ง

 57. รสิตา พูดว่า:

  อยากได้ทุนสักก้อนเปิดร้านตัดผมค่ะ

 58. รสิตา พูดว่า:

  มีอุปกรณ์สำหรับเปิดร้านตัดผมแล้วแต่ยังไม่มีทุนต่อค่าเช่าร้านและอย่างอื่นเสริมอยากได้เงินทุนสักก้อนค่ะ

 59. เหมี่ยว พูดว่า:

  ตอนนี้เปิดร้านอาหารอีสานใหม่สาขา2แต่เงินไม่พอลงทุนหมุนไม่ทันต้องการกู้เงินด่วนมากค่ะใครมีทางออกช่วยหนุด้วยค่ะ

 60. อธิษฐานพร พูดว่า:

  อยากเปิดร้านซักรีด แต่ไม่มีเงินลงทุน ตอนนี้ก็ไม่มีงานทำ เพิ่งออกจากบ้านมาไม่มีเงินเลย อยากกู้เงินเพื่อขอโอกาสได้เปิดร้านเพราะอยากมีอาชีพอยากมีเงินแต่คงหมดหวังเท่าที่อ่านไม่มีคุณสมบัติเลยเพราะไม่รู้จักใครที่จะให้เค้าค้ำได้ อยากให้มีโอกาสใครจะช่วยได้บ้าง ไม่ได้ต้องการเงินมากแค่พอจะเปิดร้านได้และหมุนเวียนไปได้สัก 2 -3 เดือน

 61. สาขาสุโขทัย พูดว่า:

  เคยเข้าไปถามพนักงานพูดไม่ดี ไม่เคยแนะนำอะไรเลยพูดจาเสียงดังเหมือนไม่ใช่พนักงานธนาคาร ถ้าเรามีเงินใครจะเข้าไปกู้ไม่เห็นใจกันบ้างเล้ยคนสมัยนี้

 62. อยากกู้เพื่อขยายร้าน พูดว่า:

  อยากกู้เงินสักหนึ่งแสนเพื่อซื้อของให้เยอะกว่านี้เพราะเช่าไว้สามห้องค่ะปัจจุบันขายของใช้ในบ้านและร้านปะยางแต่อยากซื้อของเข้าร้านให้เต็มค่ะแต่พึ่งเปิดได้สองเดืือนแต่ก้อขายพอได้นะค่ะ

 63. ชื่อของคุณ...... พูดว่า:

  กู้50,000ค่ะที่ไหนหัยกู้บ้างตกงานอยู่แต่อยากขายของไม่มีเงินลงทุนไม่มีหลุกทรัยพ์พอจะมีคัยหัยกู้บ้างมั้ยค่ะติดต่อเบอนี้ค่ะ0851697854

 64. ชื่อของคุณ...... พูดว่า:

  กู้อยากค่ะออมสินเคยกู้แล้วก้อเงียบไปไม่เหนใจคนที่เค้าเดือดร้อนเงินเลยคนเค้าถึงไปกู้นอกระบบกันเยอะไหนบอกช่วยประชาชนโกหกชัดๆ

 65. คนอยากมีรายได้ พูดว่า:

  อยากเปิดร้านขายของชำแต่ไม่มีเงินทุนกู้แบงค์ก้อเรื่องมากต่อมีธุระกิจก่อนมันจะมีก่อนได้งัยโฆษณาเหมือนจะง่ายพอไปสอบถามยุ่งยากเหมือนนเดิม

 66. ชื่อของคุณ...... พูดว่า:

  ผมอยากกู้สักแสนนึงทำไงดีคับรายได้ประมาณ14000 มีฐานะเป็นเจ้าบ้านแต่ไม่ใช่เจ้าของบ้านคับ มีวิธีไหนช่วยได้บ้างไหมคับ ติดต่อ 0915659075 ด่วนนะคับพอดีจะเอาไปลงทุนคับ

 67. อยากมีเงินลงทุนขายผลไม้ พูดว่า:

  เคยขายผลไม้แล้วตอนนี้ก็ยังเสียค่าที่ทิ้งไว้เดือนละ3000บาท แต่ไม่ได้ขายเพราะช่วงนี้ฝนตกและฝรั่งกลับประเทศ เงินทุนหมด อยากกู้เงินธนาคาร 30,000 บาท จะกู้ได้ไหม ต้องทำยังไงบ้าง ถ้าได้จะได้เร็วไหม อยากไหม (มีที่อยู่ที่หน้าโรงแรมเอมบาสเดอร์ ซิตี้ นาจอมเทียน) ใกล้มิโมซ่าที่เปิดใหม่คะ

 68. อยากกู้เพื่อเอาเงินไปลงทุน พูดว่า:

  เพื่อเอาเงินไปลงทุนจะต้องทำไงมั่งคับ

 69. อยากกกู้เงิน พูดว่า:

  อยากกู้เงินมาหมุนร้าน 60000 บาท ติดต่อ coffeebig@hotmail.com

 70. เมียตำรวจสุจริต พูดว่า:

  เป็ำนตำรวจกู้แบ้งค์850000ถูกหักทุกเดือน7700มา3ปีกว่าแล้วเงินต้นยังหักไม่ถึงแสนดอกปาไปหลายแสนแล้วหนี้จะมีวันหมดใหมเนี่ย โงหัวไม่ขึ้นเลยกินก็ไม่พอกินขูดเลือดซำ้เติมกันชัดๆอย่าคิดจะกู้เงินเลยมีหนี้ลำบากมากๆๆๆ เบี้ยเลี้ยงก็ได้น้อยมากแรกๆต้นปีใด้800กลางปีเหลือ600สรุปแล้วใด้เท่าไหร่กันแนใครอม ตชด เคลียดสุดๆ

 71. คนทำงาน พูดว่า:

  มีทางเลือกอีกไหมๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆอยากได้ข้อมูลดีๆๆๆๆๆหน่อย

 72. ชื่อของคุณ...... พูดว่า:

  ตกลงกู้ได้หรือไม่ได้

 73. ชื่อของคุณ...... พูดว่า:

  กู้ยากมาก กูมาสามปียังไม่ได้เลย โน้นนี้นั้น เยอะสุดๆๆ หาแต่ข้าราชการค้ำ ไม่ได้เพื่อประชาชนเลย…บอกว่าธนาคารเพื่อข้าราชการดีกว่า……

  • ลูกแม่ค้า พูดว่า:

   การกู้ทุกที่ค่ะหากเป็นหนี้ในระบบจะช้าเนื่องจากใช้พนักงานหลายคนเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ในการปล่อยเงินกู้จะออกปล่อยไปให้รอบคอบ ไม่ให้เกิดหนี้สูญหรือเป็นหนี้เสียเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ แบงค์ต้องการเห็นตัวตนของคนเอาไปไม่ใช่เงินซื้อเสียงที่ได้ฟรีหลัการกู้ควรเดินเข้าไปถามรายละเอียดการกู้ก่อนตัดสินใจกู้หรือหากไม่ทันใจให้หยิบเอกสารไปอ่านที่บ้านอย่าใช้อารมณ์ การกู้คือเราไปขอยืมเงินที่ตกลงการจ่ายในวันและเวลาที่กำหนด อยู่ที่วินัยในการจ่ายของแต่ละบุคคล ใครก็อยากได้เงิน แต่ใครกล้ารับประกันว่าเงินจะได้คืน ญาติเราเองยังไม่ให้ยืมเลย เพราะฉะนั้นศึกษาก่อนจะกู้ดีที่สุดไตร่ตรองสักนิดก่อนกู้ ใช่อยู่เพราะเราไม่มีถึงกู้ เราก็ต้องมีความน่าเชื่อถือมีความชัดเจนให้เจ้าของเงิน ไม่งั้นดิช้นก็คงกู้มาเปิดโลตัสแล้ว

 74. ้ีอยากให้ฝันเป็นจริง พูดว่า:

  ตอนนี้ผมทำงานโรงแรม เงินเดือน 9000 ค่าเซอร์วิสชราท์ 8000 ต่อเดือน อยากได้เงินลงทุนให้น้องชายกับภรรยาเปิดร้านขายอาหารอีสาน ประมาณ120000 แต่ผมไม่มีหลักทรัพย์เลย น้องชายกับภรรยา เคยขายอาหารอีสานแล้ว 3 ปี รายได้ต่อวัน1000-1500อยากเปิดร้านใหม่ทำเรดีีมากๆอยู่รังสิต เงินลงทุนไม่พอ ท่านใดอยากให้โอกาสชีวิตใหม่ของน้องชายผมติดต่อผม0884146951 กุ้ง ด่วนเลยครับ ขอบคุณคับ

 75. วิลลี่ พูดว่า:

  ยากวะรายละเอียดแยอะ

 76. วิลลี่ พูดว่า:

  รายละเอียดแยอะ

 77. คนเคยจน พูดว่า:

  การที่เราจะรวยนั้นมันต้องใช้เวลาครับบางคนรวยเพราะพ่อแม่มีเงิน ต้นทุนชีวิตของเขาสูง
  ส่วนคนจน ไม่ติดยา ไม่เล่นการพนัน ไม่ติดสาว ไม่ติดเหล้า ไม่อยากใช้ของแพงๆ
  แค่เท่านี้คุณก็มีเงิน ถ้าคิดว่าที่ผมพูดมา คุณไม่สามารถทำได้ก็เชิญจนต่อไปครับ
  ไม่ได้ว่าให้ใครนะครับ แค่พูดตามหฝงักความจริง

  • ชื่อของคุณ...... พูดว่า:

   ถึงฉันจะเดินช้า ถึงคนอื่นจะแซงหน้า แต่ฉันก็ไม่หยุดที่จะไขว่คว้า และฉันจะ”ไม่ หยุดเดิน”

 78. มั่ยต้องถาม พูดว่า:

  กู้ไปดอกก็สูง แล้วจะกู้ทำไม

 79. คนจน พูดว่า:

  ทำท่าว่าจะช่วยคน…ไปขอกู้แล้วก็เป็นแค่ขายความฝัน…ไม่รู้จักใคร..ไม่มีทางกู้ได้

 80. เอ็ม อะไหล่ พูดว่า:

  เปิดกิจการขายอะไหล่รถยนต์มือสองแต่ไม่ได้ทำธุรกรรมการเงินเลยต้องการจะขยายกิจการกู้ได้มั้ยแต่คงไม่มีใครค้ำให้ครับเพราะเดียวนี้ตัวใครตัวมันเปิดมา3ปีแล้วมีใบการค้ามีที่อยู่แน่นอน
  ขายดีแต่ทุนน้อย ไม่มีเงินเก็บเพราะขายได้ต้องเอาเงินไปซื้อของมาเพิ่มให้เยอะกว่าเก่า ให้จะใช้ในครอบครัวอีก แต่ไม่มีหนี้อื่นนะครับ ทุกวันนี้ขายอะไหล่เชียงกงมือสอง อยากได้เงินทุนลงของแต่งรถครับ มีทางกู้ได้มั้ยครับ

 81. แค่.. ประชาชน พูดว่า:

  หน้าเวปสวยครับ.. ประชาสัมพันธ์ก่ดี.. แต่วันนี้ไปติดต่อ.. วันนั้นไปติดต่อ.. ทั้งเอกสารทั้งคนขนไปหมด 5555 เค้าให้ 20000.- ทุนซื้อของเข้าร้านยังได้ไม่ถึงครึ่งกระสอบเลยครับ แต่คนรับของผมไปขาย กู้ได้แสนห้า นี่ล่ะหนอประเทศไทย

 82. 1 พูดว่า:

  ไม่ได้เรื่อง

 83. ชื่อของคุณ...... พูดว่า:

  ผมไม่มีเงินอยู่ไม่ถึงหกหมืนหรอกครับ แต่มีความตั้งใจจริงที่จะเปิดโรงพิมขนาดเล็ก ตอนนี้ทำงานเป็นลูกจ้างเขาอยู่ ทำเท่าไหร่ก็ได้เท่าเดิม พอดีระหว่างทางกลับบ้านมีห้องแถวเปิดใหม่
  ว่างอยู่ 2 ล๊อค ทำเลดีมาก ด้านหน้าเป็นเทศบาล เยื้องไปหน่อยเป็นโรงเรียนมัธยม เลยคิดว่าน่าจะไปเปิดร้านเป็นของตัวเองสักที ทำเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้น เพราะเป็นคนที่มีความสามารถมากพอ ช่วยแนะน้ำด้วยครับ ว่าอย่างผมจะพอ มีทางใดบ้าง ขอบคุณครับ
  0800325329 0884306121 (เอก)

 84. นิรนาม พูดว่า:

  เปิดร้านเสริมสวยค่ะแต่อยากขยายร้านแต่ๆม่มีทุนทำไงดีค่ะ

 85. ชื่อของคุณ...... พูดว่า:

  อยากกู้แต่ไม่มีโครตเป็นข้าราชการใครเขาจะมาคำ้ให้้

 86. น้องเจ้าของเต้น พูดว่า:

  มีเงินเก็บ100000อยากกู้เพิ่ม
  200000ครับเป็นพนักงานขาย
  รถมือ 2 คับจะต่อยอดขายรถ
  ช่วยแนะนำการกู้ด้วยครับ
  085-051-6749

 87. มดแดง... พูดว่า:

  จะอดตายแล้วถ้ากู้ไปพอเงินหมดแล้วมันจะใหวเหรอวะทิด

 88. ชื่อของคุณ...... พูดว่า:

  ปากก้อบอกว่าธนาคารเพื่อประชาชน แต่ดูแล้วเพื่อพวกมันมากกว่า ดีแต่หรอกลวงประชาชน

 89. ชื่อของคุณ...... พูดว่า:

  ธนาคารออมสินสาขาคำเขื่อนแก้วห่วยแตกมากๆๆ กู้ธนาคารประชาชนวงเงินกู้ 200000 `อนุมัติมา 20000 แต่พนักงาน อบต กู้ไปใช้เล่นได้เต็มจำนวน เรากู้เพื่อไปขยายธุรกิจได้ 20000 ไม่รู้ว่าผู้จัดการเอาส่วนใหนคิด ในการอนุมัติ ทั้งๆที่เขาเป็นแค่ลูกจ้างรายวันไม่รู้ว่าเขาจะเลิกจ้างตอนใหนยังอนุมัติให้ แต่มาว่าธุรกิจเรามีความเสี่ยงต่อการลงทุนกลัวเราไม่มีเงินชำระหนี้ 555 แต่ไอ้พวกลูกจ้างรายวันมีเครดิสดีกว่า 555 ไม่รู้เอาส่วนใหนคิดน้อ

 90. Mr Excel พูดว่า:

  เรามีเงินให้กู้ยืมที่แตกต่างเพื่อประชาชน (สินเชื่อบุคคล) และให้ความร่วมมือหน่วยงานที่อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อ annul.This จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับว่าจะไปเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินโลก คุณอาจยืมระหว่าง 1,000 – 50,000,000 (ปอนด์ยูโรหรือดอลลาร์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ (excelservices.managementonline@gmail.com) Regards

 91. ชื่อของคุณ...... พูดว่า:

  เปิดร้านเสือผ้าอยู่ที่ห้างคับมีสัญญาเช่าคับต้องการเงินทุนเพิ่มด่วนทำไงได้คับ

 92. คนจน พูดว่า:

  รายละเอียดมันมากมายเหลือเกินแล้วจะกู้ได้มั้ยเนีย

 93. คนจน พูดว่า:

  อยากกู้เงินออมสินมาใช้หนี้นอกระบบเหมือนกันทำยังไงดีจะอดตายอยู่แล้ว

 94. นิรนาม พูดว่า:

  แค่อ่านรายละเอียดก็รู้แล้วว่าไม่มีปัญญากู้

 95. พงษ์เกียรติ์ พูดว่า:

  อยากได้เงินทำเต้นรถมือสองต้องทำไงบ้างครับ!!!

 96. ชื่อของคุณ...... พูดว่า:

  อยากมีเงินไปปิดหนี้นอกระบบเบื่อเต้มที่แล้วขอให้มีทางออกทีเถอะขอให้ทำได้ด้วยเทญ สาธุ สาธุสาธุ

 97. ชื่อของคุณ...... พูดว่า:

  เบื่อหนี้นอกระบบมากช่วยที

 98. มีหนี้นอกระบบแยอะอยากกู้เงินออมสินมาปิดจะทำอย่างไร ร้อยละยี่..ดอกลอยอีกร้อนละยี่..ตอบหน่ พูดว่า:

  อยากกู้เงินออมสินมาปิดร้อยละยี่ทำอย่างไรค่ะ

 99. ชื่อของคุณ...... พูดว่า:

  ออมสินวังสามหมอทำไมเป็นแบบนี้ ทำไมไม่ไปเอากับคนค้ำ

 100. ชื่อของคุณ...... พูดว่า:

  คนอื่นไม่ใช้หนี้ แล้วทำไมฉันกู็้ไม่ได้ เกี่ยวกันตรงไหน

 101. Mr Anderson พูดว่า:

  Am ผู้ให้กู้เงินผมให้เงินกู้ยืมทุกวันผมมีทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อธุรกิจและฉันมีเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะ Lond ดังนั้นถ้าคุณมีความสนใจไม่มีปัญหาฉันต้องการให้คุณติดต่อฉันเพียงในขณะนี้ผ่านทางที่อยู่อีเมลของฉัน (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

 102. แพทริค พูดว่า:

  อยากจะกู้เงิน 2แสน ทำทำธุรกิจ แต่ผมอายุไม่ถึวยี่สิบ พอมีหนทางให้ผมไหมครับ ผมอยากรู้ หรือไม่ก็แนะนำผมหน่อยสิครับ 086-161-7281

 103. ไอศูรย์ พูดว่า:

  บริการให้คำปรึกษาสินเชื่อธุรกิจฟรี เป็นตัวแทนยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารให้
  สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  email:aisoon007@gmail.com คุณไอศูรย์โทร.084-097-7299

 104. ณัฏฐชัย ธรรมเมธาภรณ์ พูดว่า:

  ต้องการดูโครงการที่คนอื่นเขียน เราจะได้เอาเป็นแบบอย่างครับ ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร
  ตอบด้วย 088-197-4607

 105. ชื่อของคุณ...... พูดว่า:

  ไม่มีใบทะเบียนพานิชย์ แต่มีภงด90 กับสัญญาเช่า เงินเดินบัญชี6เดือนได้มั้ยคะ

 106. ชื่อของคุณ...... พูดว่า:

  หมีหลักทัพย์ค้ำประกัน แต่ไม่มีเงินเดินในบัญชี อยากกู้เงินไปลงทุนเพิ่มค่ะ เปิดร้านกิ๊ปช็อปมาได้เดือนกว่าๆๆแล้วค่ะ

 107. ชื่อของคุณ...... พูดว่า:

  เรียนเสริมสวยจบแล้ว แต่ไม่เงินเปิดร้าน จะกู้ได้ไหมค่ะ

 108. ชื่อของคุณ...... พูดว่า:

  เป็นพนักงานบริษัทเงินเดือน 28000 up ทุกเดือนแต่อยากกู้เงินลงทุนค้าขายทำธุรกิจ
  ครั้งแรกแนะนำด้วยค่ะว่าควรทำอย่างไร และไม่มีบัญชีเงินฝากกับธนาครออมสินด้วย
  แนะนำด้วยค่ะ

  • ทัศนัย พูดว่า:

   ติดต่อสอบถามได้ครับยินดีให้บริการ 02-7774343 090-0241056

   เป็นตัวแทนจากธนาคารไทยพาณิชย์ ครับ เดินบัญชีกับธนาคารได้ทุกธนาคารครับ

 109. ชื่อของคุณ...... พูดว่า:

  คนกู้เงินเดือนไม่ถึงหมื่นห้า อยากกู้เปิดร้านเบเกอรี่ สัก1แสน พอได้ไมคะ

 110. คนขาดโอกาส พูดว่า:

  อยากได้คำแนะนำดีดีครับ

 111. พิ้งพิ้ง พูดว่า:

  😀 ยังไม่เปิดบัญชีกับออมสินเลยเปิดเดือนนี้กู้เดือนนี้เลยได้ไหม

 112. นิด พูดว่า:

  แล้วถ้าเรามีหลักทรัพย์ค้ำประกัน แต่เราอยากกู้เงิน
  ลงทุนครั้งแรกได้มั้ยคะ

 113. mo พูดว่า:

  สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ไหนคะ

 114. คนต้องการโอกาส พูดว่า:

  ดีค่ะเพราะอยากมีต้นทุนในการทำธุรกิจ 🙂 😀

 115. เด็กว่างงาน พูดว่า:

  ตอนนี้ว่างงานแต่อยากทำโน่นทำนี่วางแผนไว้หมดแล้วขาดก็แต่ทุนอย่างเดียว ไม่รู้ว่าจะทำไงดีเนี่ย???

 116. ชื่อของคุณ...... พูดว่า:

  แล้วสำหรับผู้ที่ยังไม่มีหลักฐานการประกอบอาชีพ ในข้อคุณสมบัติข้อที่2 จะต้องใช้เอกสารประกอบการกู้อะไรได้บ้างค่ะใครทราบรบกวนหน่อยนะค่ะ

 117. โอกาส พูดว่า:

  🙂 เป็นโอกาสที่ดีมากและเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบอาชีพม
  บอาชีพได้เป็นอย่างดี (I)

 118. ติ๊ก พูดว่า:

  ดีค่ะทำให้ได้อะไรมากขึ้น

แสดงความคิดเห็น


four − 2 =

108 อาชีพ sme การ ศึกษา การทำบัญชี การประมง กาแฟสด ขายของมือสอง ขายของออนไลน์ ขาย ไอศกรีม ทอด ค้าขาย งาน Part time งานบริการ งานประดิษฐ์ งานฝีมือ งานอดิเรก ช่องทางทํากิน ธุรกิจ online ธุรกิจ SME ธุรกิจ การ ศึกษา ธุรกิจทำเงิน ธุรกิจร้านค้า ธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจ แฟ รน ไช ส์ ธุรกิจ แฟ รน ไช ส์ การ ศึกษา พืชพันธุ์ไม้ พืชเศรษฐกิจ วีดีโอทำอาหาร หาเงิน ออมเงิน อาหาร เก็บเงิน เงินกู้ เฉาก๊วย ธัญพืช เปิดบัญชีออนไลน์ เฟ รน ไช น์ การ ศึกษา เส้นทางเศรษฐี แฟรนไชส์ แฟรนไชส์การศึกษา แฟรนไชส์การศึกษา สถาบัน ศิ. กวดวิชา แฟรนไชส์กาแฟ แฟรนไชส์กาแฟสด แฟ รน ไช ส์ ก๋วยเตี๋ยว ลูกชิ้น แชมป์ แฟ รน ไช ส์ สถาบัน กวด วิชา แฟรนไชส์แพนด้าลูกชิ้นปลาระเบิด โปรโมทธุรกิจฟรี